คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๒๙ ปีบัญชี ๒๕๖๒
Posted: admin Date: 2018-12-03 09:45:56
IP: 1.1.203.248
 
   

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ชุดที่ ๒๙ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒

 

 1. นางพิชญา        เมืองเนาว์         ประธานกรรมการดำเนินการ
 2. นางทัศนีย์        ผลชานิโก         รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ ๑
 3. นายเฉลิมชัย      จันทรเสนา       รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ ๒
 4. นายกิตติศักดิ์     หาญกล้า         รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ ๓
 5. นายพรพิทักษ์    แม้นศิริ            กรรมการ
 6. นายอาทร        จันทร์พิลา          กรรมการ
 7. นายวิรัช          โต๊ะถม               กรรมการ
 8. นางจรรยา       อัมหิรัญ              กรรมการ
 9. นายพศิน         ชุติกชุษณพงศ์    กรรมการ
 10. นายพุทธาสิทธิ์   จันทร์เต็ม         กรรมการ
 11. นายทัศนี         เรืองหิรัญ            กรรมการ
 12. นายสมบัติ        จันทร์เพ็ง           กรรมการ
 13. นางอุบลรัตน์     คงกระพันธ์        กรรมการและเหรัญญิก
 14. นายศรีเมือง      จันตะศรี            กรรมการและเลขานุการ
 15. นายชัยวัน        เพชรจิระวรพงศ์  กรรมการและผู้จัดการ