คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30 ปีบัญชี 2563
Posted: Admin Date: 2019-11-13 23:22:25
IP: 171.97.238.42
 
   

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

ชุดที่ 30 ประจำปีบัญชี 2563

 

 1. นางพิชญา        เมืองเนาว์         ประธานกรรมการดำเนินการ
 2. นายกิตติศักดิ์     หาญกล้า         รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
 3. นายวิเชียร        นุ่นรอด             รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
 4. นายพรพิทักษ์    แม้นศิริ            รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 3
 5. นางปรีห์กมล      ถนอมศักดิ์ชัย    กรรมการ
 6. นายวิรัช          โต๊ะถม              กรรมการ
 7. นายศรีเมือง      จันตะศรี            กรรมการ
 8. นางทัศนี         เรืองหิรัญ           กรรมการ
 9. นายประจวบ     หวันวิเศษ          กรรมการ
 10. นายพุทธาสิทธิ์   จันทร์เต็ม         กรรมการ
 11. นายสมบัติ        จันทร์เพ็ง          กรรมการ
 12. นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ   กรรมการ
 13. นางอุบลรัตน์     คงกระพันธ์        กรรมการและเหรัญญิก
 14. นางจรรยา       อัมหิรัญ              กรรมการและเลขานุการ
 15. นายพศิน        ชุติกชุษณพงศ์     กรรมการและผู้จัดการ  

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

ชุดที่ 29 ประจำปีบัญชี 2562

 1. นางพิชญา        เมืองเนาว์         ประธานกรรมการดำเนินการ
 2. นางทัศนีย์        ผลชานิโก         รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
 3. นายเฉลิมชัย      จันทรเสนา       รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
 4. นายกิตติศักดิ์     หาญกล้า         รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 3
 5. นายพรพิทักษ์    แม้นศิริ            กรรมการ
 6. นายอาทร        จันทร์พิลา          กรรมการ
 7. นายวิรัช          โต๊ะถม               กรรมการ
 8. นางจรรยา       อัมหิรัญ              กรรมการ
 9. นายพศิน         ชุติกชุษณพงศ์    กรรมการ
 10. นายพุทธาสิทธิ์   จันทร์เต็ม         กรรมการ
 11. นางทัศนี         เรืองหิรัญ            กรรมการ
 12. นายสมบัติ        จันทร์เพ็ง           กรรมการ
 13. นางอุบลรัตน์     คงกระพันธ์        กรรมการและเหรัญญิก
 14. นายศรีเมือง      จันตะศรี            กรรมการและเลขานุการ
 15. นายชัยวัน        เพชรจิระวรพงศ์  กรรมการและผู้จัดการ 

 

-------------------------------------------------------------------

 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

ปีบัญชี 2561 

 

      1. นายจรูญ  ไชยศร             ประธานกรรมการ

      2. นายบัณฑิต  ตั้งประเสริฐ      กรรมการ

      3. นางพิชญา  เมืองเนาว์        กรรมการ

      4. นายภูมิสิทธิ์  ขันตยานุกูลกิจ   กรรมการ

      5. นางทัศนีย์  ผลชานิโก         กรรมการ

      6. นายวิเชียร  นุ่นรอด            กรรมการ

      7. นายชัยวัน  เพชรจิระวรพงษ์    กรรมการ      

      8. นางสาวจิรารัตน์  สุนทรอาคเนย์ กรรมการ

      9. นายอาทร  จันทร์พิลา          กรรมการ

      10.นายศรีเมือง  จันตะศรี          กรรมการ

      12. นายพศิน  ชุติกชุษณพงศ์     กรรมการ

      13. นายประจวบ หวันวิเศษ         กรรมการ

      14. นายสมบัติ  จันทร์เพ็ง          กรรมการ

      15. นายพุทธาสิทธิ์  จันทร์เต็ม      กรรมการ