ติดต่อสหกรณ์
Posted: webmaster Date: 2013-11-12 10:46:35
IP: 180.183.241.145
 
   

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด
 
                                  ที่อยู่: เลขที่ 9 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่6
                                           แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 
                                 โทรศัพท์: 0-2618-2323 ต่อ 1016-1019 , 0-2618-7053
 
                                  เว็บไซต์: www.prdsc.com
 
 
ชื่อ โทรศัพท์

ผู้จัดการ
 

0-2618-7055 ต่อ 18
 

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
0-2618-7055 ต่อ 11

เจ้าหน้าที่การเงิน
 

0-2618-7055 ต่อ 13
 
เจ้าหน้าที่บัญชี
0-2618-7055 ต่อ 15
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ธุรการ)

 
0-2618-7055 ต่อ 14

เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
(หน่วยส่วนกลาง, ส.ปชส.)

 
0-2618-7055 ต่อ 12

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(เงินรับฝาก, สปข., ข้าราชการบำนาญ)

 
0-2618-7055 ต่อ 16

โทรสาร
 

0-2618-7055 ต่อ 17