ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด
Posted: admin Date: 2015-02-05 16:02:27
IP: 61.90.35.101
 
   

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ประจำปีบัญชี 2561

 

     1. นายชัยวัน  เพชรจิระวรพงษ์        ผู้จัดการ

     2. นางเสาวนีย์  สำรวย                     เจ้าหน้าที่การเงิน

     3. นางสาวภาวิณี  ดำแพร                เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

     4. นางสาวกรรณิการ์  จันคณา         เจ้าหน้าที่ธุรการ   

     5. นางสาวกมลทิพย์  สุคนธชาติ      เจ้าหน้าที่บัญชี    

     6. นางสาวกรรภิรมย์  ดีสมบูรณ์        เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

     7นางสาวพัชรพรรณ เจนสาริการณ์     เจ้าหน้าที่สินเชื่อ   Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม