เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
Posted: admin Date: 2014-01-07 15:14:33
IP: 183.89.150.230
 
   

 

 

นายชัยวัน  เพชรจิระวรพงศ์

กรรมการและผู้จัดการ

 

นางเสาวนีย์  สำรวย

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวภาวินี  ดำแพร

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

นางสาวกรรภิรมย์  ดีสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

นางสาวกรรณิการ์  จันคณา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกมลทิพย์  สุคนธชาติ

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวพัชรพรรณ  เจนสาริการณ์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ