พันธกิจ
Posted: Admin Date: 2015-02-18 16:31:26
IP: 115.87.196.162
 
   
 
- ส่งเสริมการออมของสมาชิก
- ให้บริการสินเชื่อ และจัดสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก
- พัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล