ที่ตั้ง
Posted: admin Date: 2013-05-30 14:37:02
IP: 180.183.245.178
 
   

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด
อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (ชั้น 2 ) ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2618-2323 ต่อ 1016 - 1019 โทรสาร 0-26187055