วัตถุประสงค์
Posted: admin Date: 2013-05-30 14:49:18
IP: 180.183.245.178
 
   

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของสมาชิก