การจ่ายเงินสวัสดิการ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมให้แก่ทายาท (ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2563)
Posted: Admin Date: 2020-01-02 21:43:49
IP: 119.76.137.104
 
 
 
 
 

   

ประธานกรรมการดำเนินการ (นางพิชญา เมืองเนาว์) และ คณะกรรมการฯ สอ.กปส.จก.ชุดที่ 30 เห็นชอบปรับปรุงระเบียบ สอ.กปส.จก.ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2563 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

สาระสำคัญ ของระเบียบ สอ.กปส.จก.ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย
- การจ่ายเงินสวัสดิการในวันครบรอบวันเกิดของสมาชิก (สมาชิกที่เกษียณฯ และ ยังไม่เกษียณฯ)
- การจ่ายเงินสวัสดิการ กรณี คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกฯ ถึงแก่กรรม
- การจ่ายเงินสวัสดิการ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมให้แก่ทายาท

ขอเชิญท่านสมาชิกฯ อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดของทุนสวัสดิการที่ปรับปรุง เพิ่มเติมที่ http://www.prdsc.com/show.php?No=704