ส่งมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกฯ ผู้ประสบสาธารณภัย สปข.1
Posted: Admin Date: 2020-01-23 22:46:14
IP: 171.97.115.206
 
 
 
 
 

   

นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย ผอ.สปข.1 ในฐานะคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กปส.จก.ชุดที่ 30 มอบเงินช่วยเหลือ นางสาวสุปราณี วันทา สมาชิก สอ.กปส.จก. ผู้ประสบสาธารณภับ ณ สปข.1