ประกาศ เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ย
Posted: Admin Date: 2020-02-07 16:46:27
IP: 124.122.198.193
 
   

          สหกรณ์ฯ เห็นควรให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราเงินกู้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2563 เป็นต้นไปŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม