คณะกรรมการ


ประธานกรรมการดำเนินการ

       นางทัศนีย์ ผลชานิโก


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

     ดร.พรพิทักษ์  แม้นศิริ


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

       นายอาทร  จันทร์พิลา


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 3

       นายวิรัช โต๊ะถม


กรรมการและที่ปรึกษา

      นางพิชญา  เมืองเนาว์


กรรมการและที่ปรึกษา

     ดร.บัณฑิต  ตั้งประเสริฐ


กรรมการ

   นายชัยวัน  เพชรจิระวรพงศ์


กรรมการ

   นายวิเชียร  นุ่นรอด


กรรมการ

     นายวีระพงษ์  ไวทยวงศ์สกุล


กรรมการ

       นายคเชนทร์  กรรณิกา


กรรมการ

       นายคีรีวัฒน์  อ้นพร้อม


กรรมการ

       นายโสภณ  เคี่ยมการ


กรรมการ

       นายสมบัติ  จันทร์เพ็ง


กรรมการและเหรัญญิก

       นางสาวมยุรี  สังบัวแก้ว


กรรมการและเลขานุการ

       นายศรีเมือง  จันตะศรี