คณะกรรมการ


ประธานกรรมการดำเนินการ

<p>นางทัศนีย์ ผลชานิโก</p>


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

<p>นางปรีห์กมล&nbsp; ถนอมศักดิ์ชัย</p>


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

<p>นายอาทร&nbsp; จันทร์พิลา</p>


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 3

<p>นายวิรัช โต๊ะถม</p>


กรรมการ

<p>นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล</p>


กรรมการ

<p>นายวิเชียร&nbsp; นุ่นรอด</p>


กรรมการ

<p>ดร.บัณฑิต&nbsp; ตั้งประเสริฐ</p>


กรรมการ

<p>นายชัยวัน&nbsp; เพชรจิระวรพงศ์</p>


กรรมการ

<p>นายโสภณ เคี่ยมการ</p>


กรรมการ

<p>นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม</p>


กรรมการ

<p>นางนวพรรณ ไชยวรรณ์&nbsp; อุทัยยศ</p>


กรรมการ

<p>นายประจวบ หวันวิเศษ</p>


กรรมการ

<p>นายจิรวัฒน์ ปลอดวงศ์</p>


กรรมการและเหรัญญิก

<p>นายสมบัติ&nbsp; จันทร์เพ็ง</p>


กรรมการและเลขานุการ

<p>นายศรีเมือง&nbsp; จันตะศรี</p>