คณะกรรมการ


ประธานกรรมการดำเนินการ

นางทัศนีย์ ผลชานิโก


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

นางปรีห์กมล  ถนอมศักดิ์ชัย


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

นายอาทร  จันทร์พิลา


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 3

นายวิรัช โต๊ะถม


กรรมการ

นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล


กรรมการ

นายวิเชียร  นุ่นรอด


กรรมการ

ดร.บัณฑิต  ตั้งประเสริฐ


กรรมการ

นายชัยวัน  เพชรจิระวรพงศ์


กรรมการ

นายโสภณ เคี่ยมการ


กรรมการ

นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม


กรรมการ

นางนวพรรณ ไชยวรรณ์  อุทัยยศ


กรรมการ

นายประจวบ หวันวิเศษ


กรรมการ

นายจิรวัฒน์ ปลอดวงศ์


กรรมการและเหรัญญิก

นายสมบัติ  จันทร์เพ็ง


กรรมการและเลขานุการ

นายศรีเมือง  จันตะศรี