คณะกรรมการ


ประธานกรรมการดำเนินการ

นางทัศนีย์ ผลชานิโก


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

นายชัยวัน เพชรจิระวรพงศ์


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 3

นายวิรัช โต๊ะถม


กรรมการ

นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล


กรรมการ

นายอาทร จันทร์พิลา


กรรมการ

นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม


กรรมการ

นายศรีเมือง จันตะศรี


กรรมการ

นายโสภณ เคี่ยมการ


กรรมการ

นางทัศนียาพร ดวงแก้ว


กรรมการ

นายสมบัติ จันทร์เพ็ง


กรรมการ

นายประจวบ หวันวิเศษ


กรรมการ

นายจิรวัฒน์ ปลอดวงศ์


กรรมการและเหรัญญิก

นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ


กรรมการและเลขานุการ

นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย