คณะกรรมการ


ประธานกรรมการดำเนินการ

นางทัศนีย์ ผลชานิโก


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

นายวิเชียร นุ่นรอด


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

นายชัยวัน เพชรจิระวรพงศ์


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 3

นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ


กรรมการ

นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย


กรรมการ

นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล


กรรมการ

นางจรรยา อัมหิรัญ


กรรมการ

นายอาทร จันทร์พิลา


กรรมการ

นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม


กรรมการ

นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม


กรรมการ

นายโสภณ เคี่ยมการ


กรรมการ

นายพศิน ชุติกชุษณพงศ์


กรรมการ

นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ


กรรมการและเหรัญญิก

นายประจวบ หวันวิเศษ


กรรมการและเลขานุการ

นางทัศนียาพร ดวงแก้ว