คณะกรรมการ


ประธานกรรมการดำเนินการ

<p>นางทัศนีย์ ผลชานิโก</p>


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

<p>นายชัยวัน เพชรจิระวรพงศ์</p>


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

<p>นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ</p>


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 3

<p>นายวิรัช โต๊ะถม</p>


กรรมการ

<p>นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล</p>


กรรมการ

<p>นายอาทร จันทร์พิลา</p>


กรรมการ

<p>นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม</p>


กรรมการ

<p>นายศรีเมือง จันตะศรี</p>


กรรมการ

<p>นายโสภณ เคี่ยมการ</p>


กรรมการ

<p>นางทัศนียาพร ดวงแก้ว</p>


กรรมการ

<p>นายสมบัติ จันทร์เพ็ง</p>


กรรมการ

<p>นายประจวบ หวันวิเศษ</p>


กรรมการ

<p>นายจิรวัฒน์ ปลอดวงศ์</p>


กรรมการและเหรัญญิก

<p>นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ</p>


กรรมการและเลขานุการ

<p>นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย</p>