ติดต่อสหกรณ์

ติดต่อสหกรณ์

เผยแพร่ : 11 ก.พ. 2564   เวลา เวลา 13:55 น.  [ ดูแล้ว : 621 ]


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด
 
                                  ที่อยู่: เลขที่ 9 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่6
                                           แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 
                                 โทรศัพท์: 0-2618-2323 ต่อ 1016-1019 , 0-2618-7053
 
                                  เว็บไซต์: www.prdsc.com
 
 
ชื่อ โทรศัพท์

ผู้จัดการ
 

0-2618-7055 ต่อ 18
 

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
0-2618-7055 ต่อ 14

เจ้าหน้าที่การเงิน
 

0-2618-7055 ต่อ 11
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(เงินรับฝาก)

0-2618-7055 ต่อ 13
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หน่วยส่วนกลาง, ส.ปชส., สปข., ข้าราชการบำนาญ)
 
0-2618-7055 ต่อ 12

เจ้าหน้าบัญชี
 
0-2618-7055 ต่อ 16

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ธุรการ)
 
0-2618-7055 ต่อ 15

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 

0-2618-7055 ต่อ 19
 

โทรสาร
 
0-2618-7055 ต่อ 17