ประกาศ

ระเบียบ การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 2567
อ่านข่าว
ระเบียบ ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2567
อ่านข่าว
ระเบียบ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2567
อ่านข่าว
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2567
อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง งดให้บริการสมาชิก
อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสวัสดิการสมาชิกครบรอบวัน... อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครผู้สมัครรับการสรร... อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 34 ที... อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพัน... อ่านข่าว
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองประธานกำกับดูแลและสั่ง... อ่านข่าว
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้รองประธาน รักษาการแทนประธาน กรณีประธ... อ่านข่าว
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารเงินทุนของสหกรณ์ ประจำปี... อ่านข่าว
ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พ.ศ. 2543 แล... อ่านข่าว
ลำดับ เรื่อง โดย หมวดหมู่ วันที่
334 การจ่ายเงินปันผล ปี 2566 soat #ทั่วไป 15 ก.ย. 2566
333 การถอนหุ้นบางส่วน soat #ทั่วไป 29 มิ.ย. 2565
332 เงิน***้แบบไหนเอาดอกเบี้ยเงิน***ไปลดหย่อนภาษึได้ ***้แบบไหนลดได้ ***้แบบไหนลดไม่... soat #เงินกู้ 28 มี.ค. 2565
331 ใบเสร็จรายเดือนออกช้าเหลือเกิน soat #ทั่วไป 10 ม.ค. 2565
330 การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน soat #ทั่วไป 25 พ.ย. 2564
329 เร่งพิจารณาเงิน***้ soat #เงินกู้ 15 พ.ย. 2564
328 ใบเสร็จรับเงิน soat #ทั่วไป 11 พ.ค. 2564
327 ปรับโครงสร้างหนี้ soat #เงินกู้ 27 เม.ย. 2564
326 ศึกษาดูงาน soat #ทั่วไป 12 ม.ค. 2564
325 ติดต่อสหกรณ์ได้ทางเบอร์ไหนครับ soat #ทั่วไป 28 ก.ย. 2563
324 เงินปันผล สอ.กปส. จะแจ้งยอดวันไหน soat #ทั่วไป 10 ก.ย. 2563
323 ปรับโครงสร้างหนี้ soat #เงินกู้ 03 ส.ค. 2563
322 ปรับปรุงเว็บไซท์สหกรณ์ soat #ทั่วไป 13 ก.ค. 2563
321 ติดต่อสหกรณ์ยากครับปรับปรุงด้วย soat #ทั่วไป 23 มิ.ย. 2563
320 กระดานถามตอบ soat #ทั่วไป 13 พ.ค. 2563
ระเบียบนายทะเบียน ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการ ดำเนินการถอดถอนฯ แล... อ่านข่าว

รายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประธานกรรมการดำเนินการ

       นางทัศนีย์ ผลชานิโก

รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

     ดร.พรพิทักษ์  แม้นศิริ

รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

       นายอาทร  จันทร์พิลา

รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 3

       นายวิรัช โต๊ะถม

กรรมการและที่ปรึกษา

      นางพิชญา  เมืองเนาว์

กรรมการและที่ปรึกษา

     ดร.บัณฑิต  ตั้งประเสริฐ

กรรมการ

   นายชัยวัน  เพชรจิระวรพงศ์

กรรมการ

   นายวิเชียร  นุ่นรอด

กรรมการ

     นายวีระพงษ์  ไวทยวงศ์สกุล

กรรมการ

       นายคเชนทร์  กรรณิกา

กรรมการ

       นายคีรีวัฒน์  อ้นพร้อม

กรรมการ

       นายโสภณ  เคี่ยมการ

กรรมการ

       นายสมบัติ  จันทร์เพ็ง

กรรมการและเหรัญญิก

       นางสาวมยุรี  สังบัวแก้ว

กรรมการและเลขานุการ

       นายศรีเมือง  จันตะศรี

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

      นายกิตติศักดิฺ์   หาญกล้า

ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

      นางสาวภาวินี ดำแพร

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

   นางสาวกรรภิรมย์ ดีสมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ธุรการ

   นางสาวกรรณิการ์ จันคณา

หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่บัญชี

หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่บัญชี

   นางสาวกมลทิพย์ สุคนธชาติ

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

       นางสาวมณี สร้อยสำลี

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

     นางปิยวรรณ หงษาวงศ์

เจ้าหน้าที่การเงิน ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวกานดาภร  กันยาเนตร

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

     นางสาวพุทธิพร  สุกใส

ผู้สอบกิจการ

ผู้สอบกิจการ

พันตำรวจเอกหญิงสมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

     นางญาดา   ผดุงโภชน์อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 0.75%
เงินฝากสหกรณ์มั่นคงสมาชิกมั่งคั่ง 0.75%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.00%
เงินฝากประจำ 1 ปี 2.50%
  วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 


จำนวนผู้เข้าชม


ติดต่อสหกรณ์

สมาชิกสามารถเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ได้
และ สมาชิกสามารถ ส่งหลักฐานการโอนกลับมายังสหกรณ์ฯ ได้ทุกช่องทาง