<<แจ้งการเข้าใช้กระดานสนทนา สมาชิกต้องเข้าไปล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับถึงจะเข้าใช้งานได้>>

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ระเบียบ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ทุกปะเภท พ.ศ. 2564
อ่านข่าว
ระเบียบ ว่าด้วยวงเงินกู้ของสมาชิก พ.ศ. 2564
อ่านข่าว
ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2564
อ่านข่าว
ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2559
อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื... อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ทุกประเภท
อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษส... อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสาธาร... อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
คำสั่งเรื่องมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา วินิจฉัย และอนุมัติการให้เงินกู้ ฉุกเฉิน ฉุกเฉินโครงการพิเศษ
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั่งคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสมาชิกฯ ผู้ประสบสาธารณภัย (ชุดที่ 32)
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสหกรณ์ฯ (ชุดที่ 32)
ลำดับ เรื่อง โดย หมวดหมู่ วันที่
330 การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน soat #ทั่วไป 25 พ.ย. 2564
329 เร่งพิจารณาเงิน***้ soat #เงินกู้ 15 พ.ย. 2564
328 ใบเสร็จรับเงิน soat #ทั่วไป 11 พ.ค. 2564
327 ปรับโครงสร้างหนี้ soat #เงินกู้ 27 เม.ย. 2564
326 ศึกษาดูงาน soat #ทั่วไป 12 ม.ค. 2564
325 ติดต่อสหกรณ์ได้ทางเบอร์ไหนครับ soat #ทั่วไป 28 ก.ย. 2563
324 เงินปันผล สอ.กปส. จะแจ้งยอดวันไหน soat #ทั่วไป 10 ก.ย. 2563
323 ปรับโครงสร้างหนี้ soat #เงินกู้ 03 ส.ค. 2563
322 ปรับปรุงเว็บไซท์สหกรณ์ soat #ทั่วไป 13 ก.ค. 2563
321 ติดต่อสหกรณ์ยากครับปรับปรุงด้วย soat #ทั่วไป 23 มิ.ย. 2563
320 กระดานถามตอบ soat #ทั่วไป 13 พ.ค. 2563
319 การพิจารณาเงินกู้ soat #เงินกู้ 14 เม.ย. 2563
318 พิมพ์ใบเสร็จเรียกเก็บเงินไม่ได้ soat #ทั่วไป 02 เม.ย. 2563
317 การแก้ไขประวัติข้อมูลส่วนบุคคล soat #ทั่วไป 30 มี.ค. 2563
316 กำหนดวันพิจารณาเงินกู้ soat #เงินกู้ 27 มี.ค. 2563

รายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประธานกรรมการดำเนินการ

นางทัศนีย์ ผลชานิโก

รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

นายชัยวัน เพชรจิระวรพงศ์

รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ

รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 3

นายวิรัช โต๊ะถม

กรรมการ

นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล

กรรมการ

นายอาทร จันทร์พิลา

กรรมการ

นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม

กรรมการ

นายศรีเมือง จันตะศรี

กรรมการ

นายโสภณ เคี่ยมการ

กรรมการ

นางทัศนียาพร ดวงแก้ว

กรรมการ

นายสมบัติ จันทร์เพ็ง

กรรมการ

นายประจวบ หวันวิเศษ

กรรมการ

นายจิรวัฒน์ ปลอดวงศ์

กรรมการและเหรัญญิก

นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ

กรรมการและเลขานุการ

นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

นางเสาวนีย์ สำรวย

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวภาวินี ดำแพร

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

นางสาวกรรภิรมย์ ดีสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกรรณิการ์ จันคณา

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวกมลทิพย์ สุคนธชาติ

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวมณี สร้อยสำลี

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

นางสาวปิยวรรณ หงษาวงศ์อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.25%
เงินฝากสหกรณ์มั่นคงสมาชิกมั่งคั่ง 1.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
เงินฝากประจำ 1 ปี 3.00%
  วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 


จำนวนผู้เข้าชม


ติดต่อสหกรณ์

สมาชิกสามารถเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ได้
และ สมาชิกสามารถ ส่งหลักฐานการโอนกลับมายังสหกรณ์ฯ ได้ทุกช่องทาง