>>>  ขณะนี้ สอ.กปส.จำกัด กำลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ให้มีทันสมัย ใช้งานง่าย สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น หากแล้วเสร็จจะรีบแจ้งให้ทราบทันที<<<  

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2564
อ่านข่าว
ระเบียบ สอ.กปส.จก. ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2563
อ่านข่าว
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2563
อ่านข่าว
ระเบียบ และ ประกาศ เรื่อง เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2561
อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษสินเชื่... อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญทั่วไป พ.ศ. 2564
อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กป... อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง งดให้บริการในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจา้หน้าที่ดำเนินการสรรหาฯ ประจำปีบัญชี 2565
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พ.ศ. 2563
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบพัฒนาสารสนเทศสหกรณ์ฯ ประจำปีบัญชี 2564
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ประสบสาธารณภัย
ลำดับ เรื่อง โดย หมวดหมู่ วันที่
328 ใบเสร็จรับเงิน soat #ทั่วไป 11 พ.ค. 2564
327 ปรับโครงสร้างหนี้ soat #เงินกู้ 27 เม.ย. 2564
326 ศึกษาดูงาน soat #ทั่วไป 12 ม.ค. 2564
325 ติดต่อสหกรณ์ได้ทางเบอร์ไหนครับ soat #ทั่วไป 28 ก.ย. 2563
324 เงินปันผล สอ.กปส. จะแจ้งยอดวันไหน soat #ทั่วไป 10 ก.ย. 2563
323 ปรับโครงสร้างหนี้ soat #เงินกู้ 03 ส.ค. 2563
322 ปรับปรุงเว็บไซท์สหกรณ์ soat #ทั่วไป 13 ก.ค. 2563
321 ติดต่อสหกรณ์ยากครับปรับปรุงด้วย soat #ทั่วไป 23 มิ.ย. 2563
320 กระดานถามตอบ soat #ทั่วไป 13 พ.ค. 2563
319 การพิจารณาเงินกู้ soat #เงินกู้ 14 เม.ย. 2563
318 พิมพ์ใบเสร็จเรียกเก็บเงินไม่ได้ soat #ทั่วไป 02 เม.ย. 2563
317 การแก้ไขประวัติข้อมูลส่วนบุคคล soat #ทั่วไป 30 มี.ค. 2563
316 กำหนดวันพิจารณาเงินกู้ soat #เงินกู้ 27 มี.ค. 2563
315 สถานะการ์โควิด19 soat #เงินกู้ 26 มี.ค. 2563
314 ระเบียบเงินกู้ soat #เงินกู้ 19 มี.ค. 2563

รายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประธานกรรมการดำเนินการ

นางทัศนีย์ ผลชานิโก

รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

นายวิเชียร นุ่นรอด

รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

นายชัยวัน เพชรจิระวรพงศ์

รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 3

นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ

กรรมการ

นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย

กรรมการ

นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล

กรรมการ

นางจรรยา อัมหิรัญ

กรรมการ

นายอาทร จันทร์พิลา

กรรมการ

นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม

กรรมการ

นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม

กรรมการ

นายโสภณ เคี่ยมการ

กรรมการ

นายพศิน ชุติกชุษณพงศ์

กรรมการ

นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ

กรรมการและเหรัญญิก

นายประจวบ หวันวิเศษ

กรรมการและเลขานุการ

นางทัศนียาพร ดวงแก้ว

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

นางเสาวนีย์ สำรวย

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวภาวินี ดำแพร

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

นางสาวกรรภิรมย์ ดีสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกรรณิการ์ จันคณา

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวกมลทิพย์ สุคนธชาติ

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวมณี สร้อยสำลี

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

นางสาวปิยวรรณ หงษาวงศ์อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.25%
เงินฝากสหกรณ์มั่นคงสมาชิกมั่งคั่ง 1.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
เงินฝากประจำ 1 ปี 3.00%
  วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 


จำนวนผู้เข้าชม


ติดต่อสหกรณ์

สมาชิกสามารถเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ได้
และ สมาชิกสามารถ ส่งหลักฐานการโอนกลับมายังสหกรณ์ฯ ได้ทุกช่องทาง