ประกาศ

ระเบียบ ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 25... อ่านข่าว
ระเบียบ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ... อ่านข่าว
ระเบียบ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ทุกประเภท พ.ศ. 2566
อ่านข่าว
ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565
อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
ประกาศ ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการประจำปีบัญ... อ่านข่าว
MOU สอ.กปส.จก กับ บมจ.สหประกันชัวิต (10 กรกฎาคม 2566)
อ่านข่าว
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสวัสดิการสมาชิกครบรอบวันเกิดประ... อ่านข่าว
ประกาศ ผลการนับคะแนนการสรรหาคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินการสหก... อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหา คณะกรรมการดำเนินการ และเลือกตั้งผู้สอบก
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์รักษาในตำแหน่ง หรือทำการแทนชั่วคราวในตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทำลายเอกสาร
ลำดับ เรื่อง โดย หมวดหมู่ วันที่
334 การจ่ายเงินปันผล ปี 2566 soat #ทั่วไป 15 ก.ย. 2566
333 การถอนหุ้นบางส่วน soat #ทั่วไป 29 มิ.ย. 2565
332 เงิน***้แบบไหนเอาดอกเบี้ยเงิน***ไปลดหย่อนภาษึได้ ***้แบบไหนลดได้ ***้แบบไหนลดไม่... soat #เงินกู้ 28 มี.ค. 2565
331 ใบเสร็จรายเดือนออกช้าเหลือเกิน soat #ทั่วไป 10 ม.ค. 2565
330 การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน soat #ทั่วไป 25 พ.ย. 2564
329 เร่งพิจารณาเงิน***้ soat #เงินกู้ 15 พ.ย. 2564
328 ใบเสร็จรับเงิน soat #ทั่วไป 11 พ.ค. 2564
327 ปรับโครงสร้างหนี้ soat #เงินกู้ 27 เม.ย. 2564
326 ศึกษาดูงาน soat #ทั่วไป 12 ม.ค. 2564
325 ติดต่อสหกรณ์ได้ทางเบอร์ไหนครับ soat #ทั่วไป 28 ก.ย. 2563
324 เงินปันผล สอ.กปส. จะแจ้งยอดวันไหน soat #ทั่วไป 10 ก.ย. 2563
323 ปรับโครงสร้างหนี้ soat #เงินกู้ 03 ส.ค. 2563
322 ปรับปรุงเว็บไซท์สหกรณ์ soat #ทั่วไป 13 ก.ค. 2563
321 ติดต่อสหกรณ์ยากครับปรับปรุงด้วย soat #ทั่วไป 23 มิ.ย. 2563
320 กระดานถามตอบ soat #ทั่วไป 13 พ.ค. 2563

รายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประธานกรรมการดำเนินการ

นางทัศนีย์ ผลชานิโก

รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

นางปรีห์กมล  ถนอมศักดิ์ชัย

รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

นายอาทร  จันทร์พิลา

รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 3

นายวิรัช โต๊ะถม

กรรมการ

นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล

กรรมการ

นายวิเชียร  นุ่นรอด

กรรมการ

ดร.บัณฑิต  ตั้งประเสริฐ

กรรมการ

นายชัยวัน  เพชรจิระวรพงศ์

กรรมการ

นายโสภณ เคี่ยมการ

กรรมการ

นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม

กรรมการ

นางนวพรรณ ไชยวรรณ์  อุทัยยศ

กรรมการ

นายประจวบ หวันวิเศษ

กรรมการ

นายจิรวัฒน์ ปลอดวงศ์

กรรมการและเหรัญญิก

นายสมบัติ  จันทร์เพ็ง

กรรมการและเลขานุการ

นายศรีเมือง  จันตะศรี

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

นายกิตติศักดิฺ์   หาญกล้า

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวภาวินี ดำแพร

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

นางสาวกรรภิรมย์ ดีสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกรรณิการ์ จันคณา

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวกมลทิพย์ สุคนธชาติ

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวมณี สร้อยสำลี

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

นางปิยวรรณ หงษาวงศ์

ผู้สอบกิจการ

ผู้สอบกิจการ

พันตำรวจเอกหญิงสมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 0.75%
เงินฝากสหกรณ์มั่นคงสมาชิกมั่งคั่ง 0.75%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.00%
เงินฝากประจำ 1 ปี 2.50%
  วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 


จำนวนผู้เข้าชม


ติดต่อสหกรณ์

สมาชิกสามารถเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ได้
และ สมาชิกสามารถ ส่งหลักฐานการโอนกลับมายังสหกรณ์ฯ ได้ทุกช่องทาง