เรียน สมาชิก สอ.กปส.จก.ทุกท่าน    ขณะนี้ ท่านสามารถ เข้าระบบ สมาชิกออนไลน์ เพื่อดูยอดเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน ด้วยตัวท่านเองได้แล้ว   ฝ่ายจัดการ

ประกาศ

ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565
อ่านข่าว
ระเบียบ ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก พ.ศ.... อ่านข่าว
ระเบียบ ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน พ.ศ. 2565
อ่านข่าว
ระเบียบ สอ.กปส.จก. ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2563
อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
ประกาศ ผลการนับคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กปส.จก
อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ตรวจและนับคะแนนสรรหาคณะกรรมการ สอ.... อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง ขอสละสิทธิ์การสมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำ... อ่านข่าว
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต... อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
คำสั่งที่ 17/2565 เรื่อง จัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยสรรหาคณะกรรมดำเนินการ สอ.กปส.จก.ฯ กรณ
คำสั่งเรื่องมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา วินิจฉัย และอนุมัติการให้เงินกู้ ฉุกเฉิน ฉุกเฉินโครงการพิเศษ
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั่งคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสมาชิกฯ ผู้ประสบสาธารณภัย (ชุดที่ 32)
ลำดับ เรื่อง โดย หมวดหมู่ วันที่
333 การถอนหุ้นบางส่วน soat #ทั่วไป 29 มิ.ย. 2565
332 เงิน***้แบบไหนเอาดอกเบี้ยเงิน***ไปลดหย่อนภาษึได้ ***้แบบไหนลดได้ ***้แบบไหนลดไม่... soat #เงินกู้ 28 มี.ค. 2565
331 ใบเสร็จรายเดือนออกช้าเหลือเกิน soat #ทั่วไป 10 ม.ค. 2565
330 การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน soat #ทั่วไป 25 พ.ย. 2564
329 เร่งพิจารณาเงิน***้ soat #เงินกู้ 15 พ.ย. 2564
328 ใบเสร็จรับเงิน soat #ทั่วไป 11 พ.ค. 2564
327 ปรับโครงสร้างหนี้ soat #เงินกู้ 27 เม.ย. 2564
326 ศึกษาดูงาน soat #ทั่วไป 12 ม.ค. 2564
325 ติดต่อสหกรณ์ได้ทางเบอร์ไหนครับ soat #ทั่วไป 28 ก.ย. 2563
324 เงินปันผล สอ.กปส. จะแจ้งยอดวันไหน soat #ทั่วไป 10 ก.ย. 2563
323 ปรับโครงสร้างหนี้ soat #เงินกู้ 03 ส.ค. 2563
322 ปรับปรุงเว็บไซท์สหกรณ์ soat #ทั่วไป 13 ก.ค. 2563
321 ติดต่อสหกรณ์ยากครับปรับปรุงด้วย soat #ทั่วไป 23 มิ.ย. 2563
320 กระดานถามตอบ soat #ทั่วไป 13 พ.ค. 2563
319 การพิจารณาเงินกู้ soat #เงินกู้ 14 เม.ย. 2563

รายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประธานกรรมการดำเนินการ

นางทัศนีย์ ผลชานิโก

รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

นายชัยวัน เพชรจิระวรพงศ์

รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ

รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 3

นายวิรัช โต๊ะถม

กรรมการ

นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล

กรรมการ

นายอาทร จันทร์พิลา

กรรมการ

นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม

กรรมการ

นายศรีเมือง จันตะศรี

กรรมการ

นายโสภณ เคี่ยมการ

กรรมการ

นางทัศนียาพร ดวงแก้ว

กรรมการ

นายสมบัติ จันทร์เพ็ง

กรรมการ

นายประจวบ หวันวิเศษ

กรรมการ

นายจิรวัฒน์ ปลอดวงศ์

กรรมการและเหรัญญิก

นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ

กรรมการและเลขานุการ

นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

นายกิตติศักดิฺ์   หาญกล้า

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

นางเสาวนีย์ สำรวย

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวภาวินี ดำแพร

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

นางสาวกรรภิรมย์ ดีสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกรรณิการ์ จันคณา

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวกมลทิพย์ สุคนธชาติ

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวมณี สร้อยสำลี

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

นางปิยวรรณ หงษาวงศ์



อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 0.75%
เงินฝากสหกรณ์มั่นคงสมาชิกมั่งคั่ง 0.75%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.00%
เงินฝากประจำ 1 ปี 2.50%
  วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 


จำนวนผู้เข้าชม


ติดต่อสหกรณ์

สมาชิกสามารถเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ได้
และ สมาชิกสามารถ ส่งหลักฐานการโอนกลับมายังสหกรณ์ฯ ได้ทุกช่องทาง