รายละเอียดข่าว

เรื่อง : การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน


การจัดส่งใบเสร็จรับเงินของสหกรณืออมทรัพย์ กปส. ให้กับสมาชิกที่เกษียณราชการไปแล้วนั้นขอให้ส่งไปที่ ที่อยู่ปัจจุบันที่แจ้งใว้ สำหรับของกระผม นายวิญญา เรืองทอง สมาชิกเลขที่ 00694 ให้ส่งไปที่ 43/1 ถนน แสงวิมาน หมู่ที่ 15 ตำบล คลองน้อย อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80330 เพราะก่อนหน้านี้สหกรณ์ฯ ได้ส่งไปที่ หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกก่อนเกษียณราชการทำให้ไม่สะดวก


โดยสมาชิก : 00694
 เมื่อวันที่ : 25 พ.ย. 2564 เวลา 15:27 น.