เจ้าหน้าที่


ผู้จัดการ

      นายกิตติศักดิฺ์   หาญกล้า


เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

นางเสาวนีย์ สำรวย


ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

      นางสาวภาวินี ดำแพร


หัวหน้าฝ่ายการเงิน

   นางสาวกรรภิรมย์ ดีสมบูรณ์


หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ธุรการ

   นางสาวกรรณิการ์ จันคณา


หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่บัญชี

   นางสาวกมลทิพย์ สุคนธชาติ


เจ้าหน้าที่การเงิน

       นางสาวมณี สร้อยสำลี


เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

     นางปิยวรรณ หงษาวงศ์


เจ้าหน้าที่การเงิน ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวกานดาภร  กันยาเนตร


เจ้าหน้าที่บัญชี

     นางสาวพุทธิพร  สุกใส