เจ้าหน้าที่


ผู้จัดการ

<p>นายกิตติศักดิฺ์&nbsp; &nbsp;หาญกล้า</p>


เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

นางเสาวนีย์ สำรวย


เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวภาวินี ดำแพร


เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

นางสาวกรรภิรมย์ ดีสมบูรณ์


เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกรรณิการ์ จันคณา


เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวกมลทิพย์ สุคนธชาติ


เจ้าหน้าที่การเงิน

<p>นางสาวมณี สร้อยสำลี</p>


เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

<p>นางปิยวรรณ หงษาวงศ์</p>