ฝ่านจัดการสหกรณ์ฯ

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

เผยแพร่ : 09 เม.ย. 2567   เวลา เวลา 17:33 น.  [ ดูแล้ว : 873 ]

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ประจำปีบัญชี 2567

1. นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้จัดการ
2. นางสาวภาวิณี ดำแพร ผู้ช่วยผู้จัดการ ,หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
3. นางสาวกรรณิการ์ จันคณา หัวหน้าฝ่ายที่ธุรการ
4. นางสาวกรรภิรมย์  ดีสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายการเงิน
5. นางสาวกมลทิพย์  สุคนธชาติ หัวหน้าฝ่ายบัญชี
6. นางสาวมณี สร้อยสำลี เจ้าหน้าที่การเงิน
7. นางสาวปิยวรรณ หงษาวงศ์  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
8. นางสาวกานดาภร กันยาเนตร
เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
9. นางสาวพุทธืพร สุกใส
เจ้าหน้าที่บัญชี