ฝ่านจัดการสหกรณ์ฯ

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2564   เวลา เวลา 10:10 น.  [ ดูแล้ว : 407 ]

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ประจำปีบัญชี 2564

1.นางสาวจิรารัตน์  สุนทรอาคเนย์ ผู้จัดการ
2. นางเสาวนีย์ สำรวย เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
3. นางสาวภาวิณี ดำแพร เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
4. นางสาวกรรณิการ์ จันคณา เจ้าหน้าที่ธุรการ
5. นางสาวกรรภิรมย์  ดีสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
6. นางสาวกมลทิพย์  สุคนธชาติ เจ้าหน้าที่บัญชี
7. นางสาวมณี สร้อยสำลี เจ้าหน้าที่การเงิน
8. นางสาวปิยวรรณ หงษาวงศ์  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ