ฝ่านจัดการสหกรณ์ฯ

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

เผยแพร่ : 06 มิ.ย. 2566   เวลา เวลา 11:28 น.  [ ดูแล้ว : 817 ]

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ประจำปีบัญชี 2566

1. นายกิจติศักดิ์ หาญกล้า ผู้จัดการ
2. นางสาวภาวิณี ดำแพร เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
3. นางสาวกรรณิการ์ จันคณา เจ้าหน้าที่ธุรการ
4. นางสาวกรรภิรมย์  ดีสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
5. นางสาวกมลทิพย์  สุคนธชาติ เจ้าหน้าที่บัญชี
6. นางสาวมณี สร้อยสำลี เจ้าหน้าที่การเงิน
7. นางสาวปิยวรรณ หงษาวงศ์  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
8. นายอภิวัฒิ อนุรักษ์ เจ้าหน้าที่การเงิน