ประวัติสหกรณ์

ความเป็นมา

เผยแพร่ : 30 พ.ค. 2556   เวลา เวลา 14:48 น.  [ ดูแล้ว : 678 ]

ประวัติ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

           เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของสมาชิก นายวีรพล ดวงสูงเนิน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในขณะนั้น และคณะผู้ก่อตั้งได้ประชุมเข้าชื่อกับข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อดำเนินการขอจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2533 นายทะเบียนสหกรณ์ ได้อนุญาตจดทะเบียนตั้งชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด" เลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ อ.010633 เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน 2533 โดยมี นายวีรพล ดวงสูงเนิน เป็นประธานกรรมการผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด และเป็นประธานกรรมการคนแรก

ทำเนียบคณะผู้จัดตั้ง

1. นายวีรพล ดวงสูงเนิน ประธานก่อตั้ง
2. นายประทีป จารุโยธิน รองประธานก่อตั้ง
3. นายสมชาย บูรณะกิจ รองประธานก่อตั้ง
4. นางสาวรัชนี เผือกวิไล กรรมการก่อตั้ง
5. นายวีระชัย แก้วพันธุ์ กรรมการก่อตั้ง
6. นายพิพัฒน์ รัฐกาญจน์ กรรมการก่อตั้ง
7. นางกุณฑลี อุทัคคเชนทร์ กรรมการก่อตั้ง
8. นางอาภา อภิชาติไตรสรณ์ กรรมการก่อตั้ง
9. นายบวร เตชะอินทร์ กรรมการก่อตั้ง
10. นายไพฑูรย์ ศรีรอด กรรมการก่อตั้ง
11. นายชัยรัตน์ พรหมศิลป์ กรรมการก่อตั้ง
12. นายอาคม จีนสุนทร กรรมการก่อตั้ง
13. นางสาวเรวดี ธรรมารักษ์ กรรมการก่อตั้ง
14. นายวิมล ไกรลาส กรรมการก่อตั้ง
15. นายสรศักดิ์ น้อยคำยาง กรรมการและเลขานุการก่อตั้ง