ภาพกิจกรรม

ผู้แทนสหกรณ์ฯ เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตร "แนวทางบริหารสหกรณ์ในปี 2567 และผลกระทบจากกฎหระทรวงฯ (ฉบับใ

เผยแพร่ : 18 ธ.ค. 2566   เวลา เวลา 11:53 น.  [ ดูแล้ว : 160 ]
UploadImage

      เมื่อวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2566 นางสาวมยุรี  สังบัวแก้ว กรรมการและเหรัญญิก และนางสาวภาวิณี  ดำแพร ผู้ช่วยผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตร "แนวทางบริหารสหกรณ์ในปี 2567 และผลกระทบจากกฎกระทรวงฯ (ฉบับใหม่)"  ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระตำหนัก พัทยาใต้ จ.ชลบุรี เพื่อความเข้าใจในการทำงานภายใต้กฎหระทรวง (ฉบับใหม่), กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, อำนาจในการแก้ไข, เพิ่มเติมระเบียบ-ข้อบังคับในหมวดต่าง ๆ ของสหกรณ์, อำนาจกระทำการของคณะกรรมการในการช่วยเหลือสมาชิกด้านหนี้สิ้น, บทบาทหน้าที่กรรมการ-เจ้าหน้าที่สหกรณ์แต่ละฝ่ายฯลฯ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เกิดความมั่นคงแก่สมาชิกสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป