ภาพกิจกรรม

สหกรณ์ฯ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เผยแพร่ : 25 ธ.ค. 2566   เวลา เวลา 17:29 น.  [ ดูแล้ว : 745 ]
UploadImage

          เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 นางทัศนีย์ ผลชานิโก ประธานกรรมการดำเนินการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด (ฉบับที่ 3) ปีบัญชี 2567 – 2570 ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2566 ณ เดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม โดย นางสาวขนิษฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด มาให้ความรู้เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด” กรณีศึกษาจาก : สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 และนางวิวาร์พร ลักษณะโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ พื้นที่ 1 มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็ก ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เพื่อเตรียมนำเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด (ฉบับที่ 3) ปีบัญชี 2567 - 2570 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอนุมัตินำแผนสู่การปฏิบัติต่อไป