ข่าวล่าสุด (สไลด์โชว์)

สารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปจป 2563

เผยแพร่ : 27 ก.พ. 2563   เวลา เวลา 10:07 น.  [ ดูแล้ว : 22 ]
UploadImage

สาร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
นับแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๕๙ จวบจนปัจจุบันนี้ ระบบสหกรณ์ได้มีการวางรากฐานและพัฒนา
บทบาทในการเป็นองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการยกระดับรายได้
ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่สมาชิกและคนในชุมชน
รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาสหกรณ์ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยี และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
 
สหกรณ์จึงต้องเร่งเสริมสร้างความรู้รอบด้านให้กับสมาชิก รวมถึงแบ่งปันความรู้ให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนา
คุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยใช้ "การตลาดนำการผลิต" ตลอดจนการขยายช่องทาง
การจำหน่ายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการคงไว้ซึ่งอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกสหกรณ์ได้รับ
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
 
ในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ผมขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่
สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์
แข็งแรง เพื่อร่วมกันพัฒนากิจการสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป
 
***********************************