ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ทำอะไร ในช่วงโควิด-19 ระบาด

เผยแพร่ : 10 พ.ค. 2563   เวลา เวลา 14:41 น.  [ ดูแล้ว : 0 ]
UploadImage
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ทำอะไร  ในช่วงโควิด-19 ระบาด
 
ด้านสวัสดิการ
1. แก้ไขระเบียบสมาชิกเสียชีวิต จ่ายเพิ่มจาก 5 หมื่นบาท เป็น 1 แสนบาท/ราย 
2. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ลงอีก ร้อยละ 0.25
3. เพิ่มมูลค่าผู้ค้ำประกัน จาก 3 แสนบาท เป็น 4 แสนบาท/คน
4. เปิดโอกาสให้กู้ใหม่ง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยชำระ 1/4 หรือจ่ายครบ 24 งวด อย่างหนึ่ง อย่างใดก็ได้
5. เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ “กู้เอนกประสงค์ ” วงเงิน ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท
 
ด้านความมั่นคง
1. เร่งรัดหนี้ค้างชำระ อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกฎหมาย สะสางปัญหาในอดีต มีผู้เกี่ยวข้อง กว่า 30 ราย
2. บริหารจัดการเงินรับรายเดือนจากกองคลังประมาณ 30 ล้านบาท อย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพ ดังนี้.-
• ชำระหนี้เงินกู้ภายนอก ดอกเบี้ยสูง(ตั๋วสัญญาใช้เงิน) เดือนละ 10 ล้านบาท
• ปล่อยกู้สมาชิก เดือนละครั้ง 10 ล้านบาท
• เสริมสภาพคล่อง+ฉุกเฉิน และอื่นๆ 10 ล้านบาท
(รวบรวมเงินเหลือสะสมต่อเนื่อง เพื่อจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิกทุกบัญชี ในเดือน มิ.ย.63 ประมาณ 10 ล้านบาท)
3. แสวงหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากภายนอก (หากจำเป็น)
4. เตรียมเงิน ประมาณ 50-60 ล้านบาท รองรับการจ่ายปันผล/เฉลี่ยคืน  ในวันประชุมใหญ่ เดือนกันยายน นี้
5. งดกิจกรรม/โครงการสัญจรทั้งหมด เพื่อลดค่าใช้จ่าย และหลบภัย โควิด-19
6. แสวงหาวิธีการ ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยโควิดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เสียวินัยทางการเงิน
7. ปรับเวลาและวิธีการสรรหากรรมการฯ ชุดใหม่ ช่วงภัยพิบัติให้เร็วขึ้น/ถูกต้องและสอดคล้องข้อบังคับ
8. แสวงหาวิธีจัดการประชุมใหญ่ฯ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ ตามแนวทางของนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่ออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี (ปันผล/เฉลี่ยคืน) ฯลฯ
9. เตรียมการรองรับ พรบ.สหกรณ์ฉบับแก้ไขใหม่ ที่สอดคล้องคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เกี่ยวกับเงินคงเหลือสุทธิประจำเดือนของสมาชิก
10. กำหนดทิศทางสู่การเป็น  " สหกรณ์พอเพียง ที่ก้าวหน้า โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยเสี่ยง และเงินกู้จากภายนอก "
         
คณะกรรมการฯ สอ.กปส.จก.ชุดที่ 30