ข่าวประชาสัมพันธ์

ถาม-ตอบ อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กปส.จก.

เผยแพร่ : 20 พ.ค. 2563   เวลา เวลา 13:19 น.  [ ดูแล้ว : 1 ]
UploadImage

ถาม : อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์จำกัด

ตอบ : คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝาก หรือลงทุนเงินของสหกรณ์
(3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(8) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆและบรรดาอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น
(11) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการความเห็นของผู้จัดการและสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำเนินการตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียง ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิกทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์.และองค์การนั้นกำหนดไว้
(19) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

ถาม : คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กปส.จก.มีกี่คณะ ทำหน้าที่อะไรบ้าง

ตอบ : สอ.กปส.จก.มี จำนวนคณะกรรมการและอนุกรรมการ รวม 5 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
2. คณะกรรมการเงินกู้
3. คณะอนุกรรมการจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
4. คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์
5. คณะอนุกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ถาม : คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะมีอำนาจหน้าที่อย่างไร

ตอบ : 

- คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และผู้ที่สนใจ ให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ
(3) ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่น ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม  
 

- คณะกรรมการเงินกู้ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ และ เมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่กำหนด
(3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 
(5) ดำเนินการเรื่องการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด
(6) ดำเนินการเรื่องการบอกกล่าวให้ลูกหนี้หรือผู้รับโอนทรัพย์ที่จำนองไว้เป็นประกันหนี้ ของลูกหนี้ ชำระหนี้ก่อนการบังคับจำนองไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับคำบอกกล่าว ในกรณีบุคคลอื่นเป็นผู้จำนองทรัพย์สินไว้เป็นประกันหนี้ของลูกหนี้นั้น จะต้องบอกกล่าวไปยังผู้จำนอง  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้
(7) พิจารณาเรื่องการลดจำนวนหนี้ ดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นให้กับลูกหนี้ ซึ่งจะมีผลถึงความรับผิดของผู้ค้ำประกันด้วย เสนอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
 

- คณะอนุกรรมการจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ คือ

(1)  กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของทุนส่งเสริมการศึกษาที่จะมอบให้บุตรสมาชิก
(2) กำหนดจำนวนทุนส่งเสริมการศึกษาแต่ละประเภทพร้อมกำหนดวงเงิน เพื่อจะจัดสรรให้แต่ละทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก
(3)  พิจารณาคัดเลือกบุตรสมาชิกที่ยื่นเรื่องขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา
(4) สรุปและนำเสนอรายชื่อบุตรสมาชิกผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด
 

- คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ

(1) ดำเนินการร่างและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ คำสั่งและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด และตามกฎหมาย ระเบียบ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือตามความเหมาะสม สภาวะแวดล้อม หรือตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(2) สรุปนำเสนอร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ  และหลักเกณฑ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
(3) จัดทำรายละเอียดสรุปนำเสนอหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดให้เรียบร้อยสมบูรณ์
(4) ดำเนินการประกาศใช้ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่ผ่านขั้นตอน หรือ กระบวนการ  ที่ถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว
(5) พิจารณาให้ความเห็นหรือเป็นที่ปรึกษาด้านข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด
 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ คือ
(1) จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด  ในทุกมิติ โดยใช้ข้อสังเกต ข้อแนะนำของผู้กำกับสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
(2) สรุปผลการดำเนินการหรือข้อเสนอแนะการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน

************************************************