ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ช่วยสมาชิกผู้ประสบภัย

เผยแพร่ : 10 ก.พ. 2564   เวลา เวลา 12:56 น.  [ ดูแล้ว : 0 ]
UploadImage

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ช่วยสมาชิกผู้ประสบภัย

คุณสมบัติผู้ขอรับสวัสดิการ
- เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เป็นเจ้าของบ้านหรือพักอาศัยอยู่จริง
- สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการได้เพียง 1 สิทธิ

ขั้นตอนการขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสอ.กปส.จำกัด ที่ประสบภัย
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ทางเว็บไซด์ https://www.prdsc.com คอลัมน์แบบฟอร์ม
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมคำรับรองจากผู้บังคับบัญชา และแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำร้อง
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาสัญญาเช่า/หนังสือรับรองการเช่า จำนวน 1 ฉบับ
- ภาพถ่ายที่พักอาศัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ภาพ
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชีสมาชิก
3. ส่งแบบฟอร์มฯ ไปที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์จำกัด
4. คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯ พิจารณาอนุมัติ
5. เจ้าหน้าที่ สอ.กปส.จก.โอนเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกฯ

สอบถามเพิ่มเติม คุณกรรภิรมย์ ดีสมบูรณ์ โทร 026187055 ต่อ 13