<<ขอความร่วมมือสมาชิก สอ.กปส.จก. ทุกท่าน กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติสมาชิกส่งให้สหกรณ์ เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน>> << ขอเชิญสมาชิกไปใช้สิทธิ์เลือกลงคะแนนสรรหากรรมการสหกรณ์ฯ กปส.จก. ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561เวลา 80.30 - 15.00 น. >>
 
ลงทะเบียนที่นี่!!!
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
-เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50%
-เงินกู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษ 6.75%
-เงินกู้สามัญ 6.25%
-เงินกู้สามัญ-คอมพิวเตอร์ 6.25%

-เงินกู้สามัญ-ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝาก

6.25%

- เงินกู้สามัญ-ทัศนศึกษา 6.00%
- เงินกู้สามัญ-สวัสดิการ 6.00%
- เงินกู้สามัญ-สาธารณภัย 5.75%
-เงินกู้พิเศษ 5.75%
 
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 

 
 
 
-เงินฝากประจำ 3.50%
-เงินฝากออมทรัพย์ 1.50%
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  "ออมเงินเพื่อเกษียณเกษมสุข"

3.50%

   
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
การฝากเงินต่อเดือนไม่เกิน 500,000.- บาท / คน

 

 

 
 

วันนี้: 180 คน
ทั้งหมด: 279916 คน
 
 
Next
Previous
อ่านทั้งหมด
 
 รายงานการพ้นสมาชิกภาพถึงแก่กรรม ลาออกและให้ออกของสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
โดย: Admin วันที่: 2019-04-10 16:08:34
 การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกินสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) ในปี 2562
โดย: Admin วันที่: 2019-01-25 09:10:48
 ขอความร่วมมือท่านสมาชิกกรอกข้อมูลทะเบียบประวัติและส่งกลับมายังสหกรณ์
โดย: Admin วันที่: 2018-11-05 14:24:58
 รายชื่อผู้ได้รับรางวัล 1,000 บาท ในวันประชุมใหญ่ โอนเข้าบัญชี ธ กรุงไทย (26กย61)
โดย: Admin วันที่: 2018-09-26 13:18:13
 เอกสารการประชุมใหญ่ฯ 2561 สอ.กปส.จก.ส่วนที่ 4
โดย: admin วันที่: 2018-09-20 06:17:45
 
 
 ประกาศ เรื่อง การจัดทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปีบัญชี 2562
โดย: Admin วันที่: 2019-04-03 14:22:34
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ
โดย: Admin วันที่: 2019-04-01 11:35:12
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อไถ่ถอนหนี้
โดย: Admin วันที่: 2019-04-01 11:23:16
 ประกาศ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
โดย: Admin วันที่: 2018-08-22 15:20:42
 ระเบียบ และ ประกาศ เรื่อง เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2561
โดย: Admin วันที่: 2018-08-09 16:00:23
 

   
00282  ขอเอกสารรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ พิเศษ ปี 61 วันชนะ ดาโรจน์  26 ก.พ. 2562 (1/54)
00281  ูขอกู้เงิน จรูญ พิตะพันธ์  08 ก.พ. 2562 (1/150)
00280  การกู้เงิน บุญชวน คงแถลง  03 ม.ค. 2562 (1/275)
00279  รายละเอียดการกู้เงินสามัญ เนตรนภา ผ่านสำแดง  29 ต.ค. 2561 (1/407)
00278   เนตรนภา ผ่านสำแดง  29 ต.ค. 2561 (0/1)
00277  สอบถามเรื่อง จะขอกู้เพิ่ม สุพิชัย หล่าสกุล  25 ต.ค. 2561 (0/246)
00276  แจ้ง ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ ที่สหกรณ์บันทึกให้ไม่สมบูรณ์ ขอ... ปุณณรัตน์ เดชอัครา  08 ต.ค. 2561 (1/147)
00275  ลาออกจากการเป็นสมาชิก พรณภทร สุวลัย  27 ก.ย. 2561 (2/177)
00274  แจ้งเปลี่ยนบัญชีธนาคารกับสหกรณ์ไปแล้วทำไมยังโอนเข้าบัญช... สุนันท์ ปรางวิเศษ  24 ก.ย. 2561 (0/69)
00273  ทุนการศึกษา วรกัญญา น้าวแสงธนู  24 ก.ย. 2561 (1/86)
00272  เงินปันผล  สมชาย เบิกนา  31 ส.ค. 2561 (2/489)
00271  หากไม่แจ้งสหกรณ์เงินปันผลยังจะโอนเข้า บช.เงินเดือนหรือไ... กิตติ แนวชัยภูมิ  29 ส.ค. 2561 (1/277)
00270  จะกู้สามัญเพิ่มได้หรือไม่ครับ วัชระ ดาวเรือง  27 ส.ค. 2561 (2/262)
00269  เงินปันผลประจำปียังโอนเข้าบัญชีหรือเปล่าครับ หรืออย่างไ... โยธิน ธานี  22 ส.ค. 2561 (2/265)
00268  เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ไม่มีการหาเสียงแนะนำตัวเลยหรือ ชาติชาย คะมา  16 ส.ค. 2561 (2/78)
00267  ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องค่ะ กาญจนา อาสาชาติ  16 ส.ค. 2561 (3/107)
00266  ขอแก้ไขที่อยู่ใหม่(ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน) ขวัญชัย ไชยยางค์  12 ส.ค. 2561 (0/50)
00265  ข้อมูลในระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิก ยังเป็นของเดือนมิ.ย. จักรวาล อมรลักษณ์  26 ก.ค. 2561 (4/126)
00264  ขอทราบวิธีการฝากเงินออมทรัพย์ ธานินทร์ ทองขโชค  24 ก.ค. 2561 (1/136)
00263   ขอแก้ไขที่อยู่เดิมไม่ถูกต้อง วิไล ถนอมจิตวิสุทธิ  17 ก.ค. 2561 (2/56)
   
 

 
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พบปะสมาชิก สปข.3 โครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พบปะสมาชิก สปข.4 โครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พบปะสมาชิก สปข.1 โครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พบปะสมาชิก สปข.2 โครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก