<<ขอความร่วมมือสมาชิก สอ.กปส.จก. ทุกท่าน กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติสมาชิกส่งให้สหกรณ์ เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน>> << ขอเชิญสมาชิกไปใช้สิทธิ์เลือกลงคะแนนสรรหากรรมการสหกรณ์ฯ กปส.จก. ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561เวลา 80.30 - 15.00 น. >>
 
ลงทะเบียนที่นี่!!!
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
-เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50%
-เงินกู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษ 6.75%
-เงินกู้สามัญ 6.25%
-เงินกู้สามัญ-คอมพิวเตอร์ 6.25%

-เงินกู้สามัญ-ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝาก

6.25%

- เงินกู้สามัญ-ทัศนศึกษา 6.00%
- เงินกู้สามัญ-สวัสดิการ 6.00%
- เงินกู้สามัญ-สาธารณภัย 5.75%
-เงินกู้พิเศษ 5.75%
 
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 

 
 
 
-เงินฝากประจำ 3.50%
-เงินฝากออมทรัพย์ 1.50%
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  "ออมเงินเพื่อเกษียณเกษมสุข"

3.50%

   
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 

 
 

วันนี้: 171 คน
ทั้งหมด: 264716 คน