<<เปิดแล้ว....สหกรณ์ฯ กปส. เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่การให้สินเชื่อเพื่อทัศนศึกษา>>
 
ลงทะเบียนที่นี่!!!
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 


 
-เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50%
-เงินกู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษ 6.75%
-เงินกู้สามัญ 6.25%
-เงินกู้สามัญ-คอมพิวเตอร์ 6.25%

-เงินกู้สามัญ-ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝาก

6.25%

- เงินกู้สามัญ-ทัศนศึกษา 6.00%
- เงินกู้สามัญ-สวัสดิการ 6.00%
- เงินกู้สามัญ-สาธารณภัย 5.75%
-เงินกู้พิเศษ 5.75%
 
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 

 
 
 
-เงินฝากประจำ 3.50%
-เงินฝากออมทรัพย์ 1.50%
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  "ออมเงินเพื่อเกษียณเกษมสุข"

3.50%

   
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 

 
 

วันนี้: 90 คน
ทั้งหมด: 182303 คน
 
 
Next
Previous
อ่านทั้งหมด
 
 ประกาศ เรื่อง การจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีบัญชี 2560
โดย: Admin วันที่: 2017-04-20 15:09:25
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย
โดย: admin วันที่: 2017-02-28 15:00:05
 ระเบียบ สอ.กปส.จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
โดย: admin วันที่: 2017-02-28 14:53:54
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อทัศนศึกษา
โดย: admin วันที่: 2017-01-17 11:55:47
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อสวัสดิการดำรงชีพ
โดย: admin วันที่: 2017-01-17 11:54:45
 
 
 ประกาศ เรื่อง ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีบัญชี 2560
โดย: Admin วันที่: 2017-07-12 09:23:48
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก
โดย: Admin วันที่: 2017-06-29 11:16:52
 ประกาศ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
โดย: Admin วันที่: 2017-06-29 11:12:48
 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้รับการสรรหากรรมการดำเนินการประจำปีบัญชี 2561
โดย: Admin วันที่: 2017-06-29 11:02:07
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อกรรมการดำเนินการครบวาระ
โดย: Admin วันที่: 2017-06-29 10:59:07
 

   
00223     06 ก.ค. 2560 (0/0)
00222  ขอแก้ไขชื่อ ผู้รับผลประโยชน์ ปิยะนุช ศรีแก่นจันทร์  15 มิ.ย. 2560 (1/49)
00221  ข้อมูลสมาชิก ยังไม่ถูกต้อง อมรรัตน์ จันทร์พริ้ม  14 มิ.ย. 2560 (0/23)
00216  เอกสารเงินกู้ นิพนธ์ จันทร์ดี  05 เม.ย. 2560 (2/68)
00215  หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ นุรัตน์  พรหมดี  16 มี.ค 2560 (1/54)
00214  สหกรณ์มีสวัสดิการช่วยหลือสมาชิกที่ประสบภัยน้ำท่วมไหมครั... พันธยุทธ จิตสงค์  19 ม.ค. 2560 (1/71)
00213  สวัสดีปีไก่ทอง 2560 จนท.สหกรณ์ออมทรัพย์ กปส.ทุกท่าน พจน์ วิจารณกรณ์  09 ม.ค. 2560 (0/52)
00212  ใบเสร็จเดือนตุลาคม 2559 พัฒนเดช ยศกรกุล  28 ธ.ค. 2559 (2/36)
00211   กมลวรรณ เที่ยงแท้  09 พ.ย. 2559 (0/2)
00210  ใบเสร็จรับเงิน เพ็ญพร สุตาคำ  31 ต.ค. 2559 (1/86)
00209  การค้ำประกันเงินกู้ ธนาพร สุ่มแก้ว  12 ต.ค. 2559 (1/153)
00208  สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ... ศานิต บัวเลิศ  03 ต.ค. 2559 (1/56)
00207  เปิดดู "รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2559" ไม่ไ... ชาติชาย คะมา  21 ก.ย. 2559 (2/43)
00206  สาระ....สหกรณ์ฯก่อนเข้าประชุมใหญ่...ประจำปีบัญชี 2559 อาทร จันทร์พิลา  19 ก.ย. 2559 (0/31)
00205  ผู้รับผลประโยชน์ นิคม อยู่ประเสริฐ  19 ก.ย. 2559 (3/58)
00204  ช่วยอัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากด้วยค่ะ สนิฎา ปานคงคา  16 ก.ย. 2559 (0/32)
00203  ช่วยอัพเดทอัตราดอเบี้ยเงินกู้และเงินฝากด้วยค่ะ สนิฎา ปานคงคา  16 ก.ย. 2559 (0/24)
00202  ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องครับ.. เสรีย์ แก้วบุญชู  16 ก.ย. 2559 (0/30)
00201  สหกรณ์ฯ กปส.จำกัด แจ้งยอดเงินปันผลปี 2559 แล้วครับ อาทร จันทร์พิลา  08 ก.ย. 2559 (2/139)
00200  ใบเสร็จรับเงิน วิชนี จังวัฒนาทรัพย์  23 ส.ค. 2559 (0/88)
   
 

 
 
   
 
เปิดโครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์
 
   
 
สหกรณ์ฯ กปส.จำกัด พบปะสมาชิก สปข.5
 
   
 
เปิดโครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์
 
   
 
สหกรณ์ฯ กปส.จำกัด พบปะสมาชิก สปข.6
 
 
 เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2558
โดย: Admin วันที่: 2015-09-17 16:56:56
 จดหมายข่าว พ.ค. - มิ.ย. 58
โดย: Admin วันที่: 2015-06-19 16:46:03