<<ขอความร่วมมือสมาชิก สอ.กปส.จก. ทุกท่าน กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติสมาชิกส่งให้สหกรณ์ เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน>> << ขอเชิญสมาชิกไปใช้สิทธิ์เลือกลงคะแนนสรรหากรรมการสหกรณ์ฯ กปส.จก. ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561เวลา 80.30 - 15.00 น. >>
 
ลงทะเบียนที่นี่!!!